Vår historie

Fra 1980 til i dag

Norbase ble stiftet 29.03.80. Eiere den gang var Norservice, Ishavsolje, Norminol og Den Norske Stats Oljeselskap. Norbase hadde da en avdeling i Hammerfest (nå Polarbase AS), som ble selvstendig i 1985.

I 1984 kom flere lokale aktører inn på eiersiden: Nilsenverkstedet AS, B.J Nilsen AS, samt Norminol + Statoil og Hydro. Statoil hadde største aksjepost i denne perioden.

Norbase ble stiftet på grunnlag av et stortingsvedtak om at Nord-Norges forsyningsbase til oljefeltene LOVESE skulle ligge i Harstad.

Norbase ble / og er registrert som forsyningsbase.

Ved oppstart i 1980 var Norbase lokalisert på Larsneset (sentrum). Dette var en midlertidig plassering, for det var allerede da vedtatt utfylling / utbygging på Stangnes Sør i regi av Harstad Kommune. Statoil og Hydro stod for utbyggingen og de 40 målene vi idag besitter.

Tiden på Larsneset var hektisk, med hyppige anløp av supplybåter og lagring av store mengder casing.  Det var montert eget mudanlegg og kutteanlegg på kaiarealet. Perioden med oljeaktivitet varte fra 1980 - 1985.

Brakkeriggen, som den gang ble brukt som administrsjonsbygning på Larsneset, er fortsatt intakt og er plassert på vårt anlegg på Stangnes.

I 1984 hadde Norbase en omsetning på 23 MNOK og det var 26 ansatte i bedriften. Til sammenligning og uten oljeaktivitet hadde Norbase i 1987 en omsetning på 9 MNOK. 

Norbase flyttet til Stangnes på midten av 80-tallet, 1986. Allerede da var det begynt å stilne innenfor oljesektoren, og noen av Norbase sine ansatte fikk ikke være med på flyttelasset til Stangnes. Bemanningen ble i denne perioden redusert ganske kraftig, slik at det var ca. 10 ansatte igjen. Det var imidlertid mange nye oppgaver, og vi leide hele anlegget av Statoil og Hydro. Vi måtte fylle husene og utearealet med leietakere og alternativ aktivitet.

Helt siden Norbase ble stiftet og frem til og med 1986, fikk bedriften tilført et såkalt kapasitetsbidrag fra Statoil og Hydro.  Dette var i størrelsesorden 15-20 MNOK. Det var ikke vanskelig å klare seg da. Det skal også sies at Statoil og Hydro også betalte festeavgiften frem til 2008.

Etter hvert som de oljerelaterte oppdragene forsvant, ble også kapasitetsbidraget fjernet og man måtte finne andre inntektskilder. Daglig leder på den tiden hadde en ide om at det utenlanske forsvaret (England, Nederland mf.) måtte ha behov for Norbases tjenester. Avtalen, som ennå er gjeldende, har vært og er en betydelig bidragsyter til Norbases drift. Samarbeidet med de utenlanske styrkene startet i 1995.

Flyfraktavdelingen har vært og er en betydelig bidragsyter i vår drift.  Samarbeidet startet den gang med Braatens Safe, og er nå videreført med Jetpak. Det var betydelig mer båtgods den gang enn nå,  og vi har den senere tid satset mer på bilgods.

Fra slutten av 80-tallet og fram til slutten av 90-tallet, hadde Norbase noen vanskelige år med dårlige driftsresultat, men så begynte det gradvis å snu seg til tross for at bedriften påtok seg et stort lån da vi kjøpte bygningsmassen av Statoil og Hydro.

I 2004 begynte planleggingen av en flerbruksterminal. Første del sto ferdig det året Norbase fylte 25 år. Andre del ble ferdigstilt i 2006. Denne terminalen gjorde at bedriften fikk flere ben å stå på og kunne videreutvikle seg som logistikkpartner.
Terminalen gjorde at vi fikk inn samarbeidspartnere som DHL Express, DHL Freight, DSV, Colli Care osv. Fra før av hadde vi JetPak – en forlengelse av vårt samarbeid med Braathens Safe. I tillegg til nevnte driftsområder flyfrakt, bilfrakt, terminaltjenester og megling, har vi utleie av eiendom, uteareal, containere samt salg av industrimaling. I tillegg kommer prosjekter som bl. a. nederlandske, britiske og norske forsvaret.

Norbase driver i dag med overskudd og har en trygg og stabil likviditet og har et ønske i fremtiden om å øke vår omsetning, og å skaffe flere trygge arbeidsplasser i regionen og sørge for at bedriften kan leve videre til vi kan få oppleve olje-eventyret.

Kontaktperson

Personale

Tore Bjørnå

Daglig leder